Sep 02 Tuesday Sri Radha'sthmi (tithi 8)


lalitasharanji3_small.jpg (2782 bytes)

Param Pujya AnantSriVibhuseit Swami Sri Lalitasharan Devacharya Ji Maharaj (Sri Bade Guruji)

:: Sri Radhagolok Viharine namo namah ::

:: Sri Radha Bihari Goloke hridi madhurkunje vasatu me ::

:: Sri Nimbarkmahamunindraye namo namah ::

:: Sri Sadhgurudevaye namo namah ::

Radhe Radhe : Jai Behari Ji

Sri Krsna Gopal's Gwala Darsana: Gocarana leela appearance in Sri Radhasarves'vari Gaushala at Golokdham, Brijwasan

Rev'd. HDG 'Dharmratana' Sri Sri 1008

Swami Sri Gopalsharan Devacharya Ji Maharaj

- Peethadheeshwar. Sri Golokdham Ashram.

Brijwasan, New Delhi & Vrindaban, Mathura, U.P.

|| Sri Surb'hii Nama ||

forthcoming Mahotsava

Sri Gonavratri Maha Mahotsava

at Sri Pathmeda Manorama Goloktirth, (Rajasthan)

Oct 24-Nov 01, 2014 

|| Sri Surb'hii Nama ||

forthcoming Mahotsava Oct 24 - Nov 01, 2014 click on image for details

20141026 Godham Pathmeda01 Page 01 20141026 Godham Pathmeda02 Page 02 20141026 Godham Pathmeda03 Page 03 20141026 Godham Pathmeda04 Page 04 20141026 Godham Pathmeda05 Page 05 20141026 Godham Pathmeda06 Page 06 20141026 Godham Pathmeda07 Page 07
20141026 Godham Pathmeda08 Page 08 20141026 Godham Pathmeda09 Page 09 20141026 Godham Pathmeda10 Page 10 20141026 Godham Pathmeda11 Page 11 20141026 Godham Pathmeda12 Page 12 20141026 Godham Pathmeda13 Page 13 20141026 Godham Pathmeda14 Page 14
click on image for details click on image for details click on image for details

'Sri Gonavaratri Maha Mahotsava'

from Kartika Shukla Tritiya to Shukla Navami, Samvat 2071 (October 26 - November 01, 2014) 6am-9.30am and 3.30pm-7pm

Organised by: Svayam Maa Sri Surbhi Gomata, Purvacharya, all Sant & Go-bhakt, Sri Golokdham ashram, Sri Golok Parikar

With Divine Inspiration of Param Pujya Anant Sri Vibhuseit Swami Sri Lalitasharan Devacharyaji Maharaj

'Sri Surabhi Mahamantra Yajna Anushthana' by Yajnacharya Pandit Sri Gangadharji Pathak, Vrindaban

from Kartika Shukla Pratipada to Shukla Navami, Samvat 2071 (October 24 - November 01, 2014) 6am-9.30am and 3.30pm-7pm

***

'Sri Garaga Sanhita Katha by Go-Upasaka Parama Pujya Malukpithadhiswar Dwarachaya Sri Rajendra Dasji Maharaj

from (October 24 - November 01, 2014) 10am-1pm

***

Special discourse in English on the glory of mother cows by Brahmachari VrajVihari Sharanji, London UK

from (October 24 - November 01, 2014) 10am-1pm

***

Yoga-asana, Pranayama classes by Sri Shravan Kumarji Poddar, Glasgow, Scotland UK 5am-6am

***

Go-parikrama, devotional chanting, 6am-7am & Sri Harinam Sankirtan by Pujya Govatsa Sri Radhakrishnaji Maharaj 8pm-10pm

***

at Sri Pathmeda Manorama Goloktirth, Nandgaon, Tehsil Reodar, Dist. Sirohi (Rajasthan)

Venue details - query: g.pathmeda@gmail.com contact: +91-7665544993, 8003392300 website: www.pathmedagodham.org

Live Telecast on Sanskar Channel

 


|| Jai Behari Jii || Respected Devotees, Golokdham ashram, Brijwasan will observe Guru Purnima - Sri Sadd'hgurudevji's pujan, Golokdham, Brijwasan  on 12-07-2014.

 Please devote your 'self' in the service of lotus-feet on the pious day. || Radhe Radhe || click on image for details


Recent Mahotsava abroad: June, 2014

Sri Ramayan Katha by Sri Swami Anand Giri Ji Maharaj, Prayagraj at Shri Hanuman Mandir, Ontario 

June 3 - 10, 2014

Akhand 31 hour Maha Mrityunjaya Japa and Rudrabhishek at Hindu Heritage Centre, Ontario

June 7 - 8, 2014

 

Sri Bal Gopal Consecration at Fraser Valley Hindu Temple, British Columbia 

June 20 - 22, 2014

 

Lord's Consecration at Simi Valley Mandir, California

June 13 - 15, 2014

 

click on above image for details

click on above image for details

click on above image for details

click on above image for details


Oct 2014

2014oct

 

golokdham entrance w.jpg (95303 bytes)


download Golokdham Festivals Calendar (.pdf format):    Year 2014 (Hindi)     Year 2014 (English)

 

 

:: Sri Gurucharankamlebhyo namo namah ::

enter click to continue

Sri Sadd'hgurudev Ji Maharaj

sends His Holy Wishes to all

route to Sri Golokdham Delhi
Mandir Thakur Sri Radha Golok Behari Ji Maharaj, Sri Golokdham Ashram
Main Road, Brijwasan, New Delhi - 110 061 INDIA Tel.:  +91(11) 64633716 e-mail: golokdham AT gmail.com
Goshala Nagar, (Near Atla Chungi), Vrindaban - 281 121 Mathura (Uttar Pradesh)
cared by: Sri Sharneshwar Seva Trust (Regd.), Sri Golokdham Seva Samiti (Regd.), Delhi

This site is purely for non-commercial, non-profitable purpose. None of the photographs, contents shall be reproduced for commercial purpose.

Write-ups. blog. mirror site: Sri Vraj Vihari Sharan Ji, U.K. http://nimbark.org  Videoclips: SriGolokdham Channel
Photography. design. website: rajat goyal, Art Explorer
all copyrights reserved. golokdham.org 1998 - 2014 website updated on Oct 01, 2014 webmaster